0362 999 11 55

AMAÇ:Acil Servise başvuran hastaların kabulünün değerlendirilmesi, girişi, muayene, tetkik, tedavi, triaj, müşahede, konsültan hekim çağırılması, yatış veya sevk gibi süreçlerin tanımlanması ve sorumluların belirlenmesi, yaşamını tehlikeye atabilecek sorunların saptanması, doğru zamanda doğru işlemin ve gerekli tedavinin zamanında yapılmasını sağlamaktır.

KAPSAM:Acil serviste yürütülen tüm faaliyetleri, acil servise başvuran hastaları ve acil çalışanlarını kapsar.

SORUMLULAR:Acil serviste görevli tüm doktorlar, hemşireler, sağlık memurları, tıbbi sekreterler, temizlik görevlileri, danışma memurları

UYGULAMA

Acil Servisin  Yapısal Düzenlemesi  :

 • Acil servis hastanemizin z katında bulunmaktadır. 1 Resüsitasyon odası,1sarı ve yeşil muayene odası, 1Müdahale ve alçı odası,1 Çocuk muayene alanı , 4 Yataklı Gözlem Odası ( 2 Erkek/2 Bayan) ve hemşire ve doktor dinlenme odası bulunmaktadır.
 • Hastanemizde acil servis 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunulmaktadır.
 • Hastanemiz acil servisinde, hastalar sağlık güvencesine bakılmaksızın kabul edilir ve ilk değerlendirilmeleri yapılır.

Sağlık Personeli:

 • Acil servis kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde her gün doktor, sağlık personeli, temizlik görevlisi, sekreter, nakil ambulansı ve şoförü hazır bulunmaktadır. Nöbet listeleri aylık hazırlanmaktadır.
 • Hastane idaresi tarafından belirlenen kıyafet giyilir. Personel tanıtım kartı takılır. Serviste yürütülen tüm hizmetlerin takip edilmesi Birim Sorumlu hemşiresi tarafından yürütülmekte olup bütün kontroller Birim Sorumlu hemşiresi  tarafından yapılır.
 • Nöbetçiler nöbet defterini her nöbette doldururlar. Nöbetlerinde geçen önemli olayları bir sonraki nöbetçiye tıbbi, idari ve teknik işlerle ilgili önerileri kaydederler. Nöbet defterleri her gün sorumlu hemşire tarafından tetkik edilir. Önemli hususlarda hemşirelik hizmetleri müdürüne bildirilir.

Temizlik ve Sekreterlik

 • Hastane idaresi tarafından belirlenen çalışma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalışırlar. Çalışma esnasında personel tanıtım kartı mutlaka takılı olmalıdır.

ACİL SERVİS HASTA KABUL SÜRECİ:

 • Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakaları sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul
 • Acil Servis’e müracaat eden hastalar Hasta Karşılama ve Danışma persosneli tarafından karşılanır Saağlık çalışanı tarafından Triaj yapılarak ilgili alana hasta alınır.. Vitalleri ve Anemnez alındıktan sonra Triaj grubu belirlenir.İhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli sandalyelerle, yürüyebilenler ise yürüyerek  İlgili Triaj alanına transferi sağlanır.
 • Hasta tanı ve tedavisi doktorun yazılı orderi ile tıbbi sekreter tarafından “Bilgisayar ortamına” kayıt
 • Acil Servis’e başvuran hastanın tıbbi müdahalesi başlatılır, kayıt işlemleri muayeneye giren hastaların yakınları tarafından yürütülür. Hastanın yanında kimsesi yoksa bu işlem servis sekreteri tarafından bilgisayara giriş kaydı yaptırılarak protokol defterine işlenir.
 • Acil müdahale gerektiren hasta kayıtları, varsa yakını, yoksa acil personeli tarafından yapılır.
 • Durumu acil olmayan, ayaktan normal vakalar kaydını kendisi yaptırır veya yakını tarafından yaptırılır.
 • Sosyal güvencesi olmayan hastaların kayıtları Sosyal Güvencesi Olmayan Hastaların Tedavisine Yönelik Talimat doğrultusunda yapılır.
 • Adli olarak gelen kişinin kaydı adli olarak yapılır. Ambulans veya kendi imkânlarıyla ulaşan hastaların adli kaydı tıbbi sekreter tarafından yapılır. Hastane güvenlik personeli olay yerine göre polis veya jandarmaya bilgi verir. Hastaneye girişi yapılan hastanın adli deftere kaydı yapılır.
 • Genel sağlık sigortası ve yeşil kart mensuplarından internet üzerinden provizyon alınır. Provizyon alınabiliyorsa kayıt yapılır. Provizyon alınamıyorsa Hasta yakını ilgili kuruma problemin giderilmesi için yönlendirilir.Bu süreçte hastanın tedavisine davam edilir.
 • Hasta yurt dışı yabancı sigortalı ise SGK il müdürlüğünden verilen sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin olup olmadığı ve tarihinin geçerliliği kontrol edilir. Sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardım belgesinin fotokopisi alınır ve günün sonunda faturalama servisine teslim
 • Ücretli muayene talebinde bulunanları ise vezneye yönlendirilir.
 • Tespit edilen uygunsuzluklar var ise, hasta ve/veya hasta sahibine anlaşılabilir bir dille saygı kuralları çerçevesinde eksikleri ve uygunsuzlukları anlatarak, tamamlaması
 • Trafik kazası sonucu başvuran hastaların kurum kayıtları sosyal güvencesi olsun olmasın Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılır.
 • Adli vakada( Trafik kazası,SUCİD,Adli vaka) ise, hastane güvenlik personeli çağırılır. Doktorun yazmış olduğu tutanağın üst nüshası imza karşılığında ilgili kolluk kuvvetine, diğer nüshası adli evrak dosyasına
 • Hastanemizde Karşılama, danışma, yönlendirme ve kayıt hizmetlerinin etkin şekilde sunulması sağlanmak amacı ile; Gerektiğinde yabancı dil ve işaret dili bilen personeller görevlendirilmiştir.

TRİYAJ UYGULAMASI:

Triaj Uygulaması:Triaj sağlık personeli tarafından triyaj talimatına uygun olarak  yapılır

İLAÇ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİ

Birimin Kontrolü:

 • Her gün sabah nöbetten çıkan ve nöbete gelen personelin; muayene odası, müşahede odası,travma ve pansuman odasını  gezerek kontrolü ile başlar ,eksikler, yapılacaklar not edilir.
 • Tüm cihaz ve malzemeler ( tıbbi cihazlar, yangın söndürme tüpleri, oksijen tüpleri) kontrol edilir.
 • Arızalı varsa, Arıza bildirim  formuyla teknik birime gönderilir ve arızanın giderilmesi sağlanır.
 • Kalibrasyonlu cihazlar kontrol edilerek, kalibrasyon etiketleri kontrol edilir.
 • Kalibrasyon süresi dolan cihazlar Hastane yönetimine  bildirilir.

Bu kontroller aşağıdaki konuları içerir

İlaç ve Sarf Malzeme kontrolü:

 • Servisin ilaç ve sarf malzeme ihtiyaçları bilgisayar üzerinden birim sorumlusu, olmadığı durumda yerine bakan sağlık personeli tarafından talep edilir. Hafta içerisinde meydana gelebilecek ilaç ve sarf ihtiyaçları da otomasyon üzerinden yapılır.
 • İlaçlar ve sarf malzemeler birim sorumlusu, olmadığı durumda yerine bakacak sağlık personeli tarafından, otomasyon üzerinden kontrol edilir.
 • Minimum stok düzeyinin altına düşen ilaç ve sarf malzemeler eczaneden talep edilir. Miat takipleri miat formu  üzerinden yapılır. Miadı dolmaya 3 ay kalan ilaçlar eczaneye bildirilerek, uzun miatlılarla değişimi sağlanır.
 • Geri toplanması istenen ilaç ve sarf malzeme olması durumunda, birim sorumlusu, olmadığı durumda yerine bakan sağlık personeli tarafından tutanakla birlikte eczane sorumlusuna teslim edilir.
 • Birim sorumlusu, olmadığı durumda yerine bakan sağlık personeli tarafından ilaç ve sarf malzemelerin bozulma ve hasar görmeye karşı uygun şekilde muhafazaları kontrol edilir

Özellikli ilaçların Kontrolü:

 • Soğuk zincire tabi ilaç veya aşıların ısı takipleri yapılarak kayıt altına alınır. Eğer aşı muhafaza edilen dolap arızalanırsa, en yakın buzdolabına soğuk akülerle sevk edilerek muhafaza edilmeleri sağlanır.
 • Yüksek riskli ilaçların tanımlanması ve korunması, narkotik ilaçların kilit altında olması ve nöbet değişimlerinde devir teslim kayıtlarının tutulması, ışıktan korunması gereken ilaçların ışık almayan ortamda muhafazası,
 • Birim sorumlusu, olmadığı durumda yerine bakan sağlık personeli tarafından kullanılan narkotik ilaçlar eczaneden temin edilirken, narkotik ilaçlar için narkotik ilaç kayıt formu doldurularak doktora onaylatıldıktan sonra eczaneden alınır.
 • Narkotik ilaç alındıktan sonra herhangi bir kırılma kaybolma karşısında kırılan ilaç ibraz edilir ve sorumlu hemşire, tarafından onaylanmış bir tutanak tutulur.
 • Acil çantasının listesine göre kontrolleri yapılır.

MUAYENE, MÜDAHALE, TANI VE KONSÜLTASYON SÜREÇLERİ

Muayene, Müdahale Süreci

 • Acil Servise başvuran ve muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik, konsültasyon, tedavi ve/veya gözlem işlemleri yapılır. Bütün bu işlemler otomasyon sistemine göre aşamalı olarak yapılır, hastanın yakını veya takip edecek kimsesi yoksa sağlık personelince takibi yapılır.
 • Hastaların tetkik numuneleri, muayene sedyesinde alınır. Bunun için gerekli malzeme muayene alanında bulundurulur. Muayene işlemlerinde öncelikle tıbbi Etik kurallarına uygun davranılır, gerekirse bir hasta yakını hastaya yardım için muayene alanına alınabilir. Hastalara uygulanacak tüm tıbbi müdahalelerde Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu ile bilgilendirilerek onamı alınır.Tedaviyi kabul etmeyen hasta/Hasta yakını sonuçları hakkında bilgilendirilerek Tedavi Red Formu ile tedavi sonlandırılır.
 • Konsültasyon işlemlerinde hastayı muayene eden konsültan hekim, gecikmeksizin gelerek konsültasyonunu tamamlayıp acil hekimi ile istişare ederek tıbbi istem ve/veya kanaatini acil gözlem formuna kayıt eder. otomasyon sistemine işler.
 • Acil serviste ana prensip acil ve bekleyemeyecek durumdaki hastaların muayene ve tedavisidir. Bu nedenle acil endikasyonu olmayan hastaların aciliyeti giderilerek ilgili polikliniğe yönlendirilir.
 • Hekim tarafından müşahede altına alınmasına karar verilen hastalar müşahedeye acil gözlem formu doldurularak alınır.
 • Tedavi ve takipleri sağlık personeli tarafından Doktor Order’ı doğrultusunda burada yapılır. Her hekim kendi hastasından sorumlu olmakla beraber, hastaların genel takibinden sorumlu olur. Gözleme alınan ve/veya tedavi verilen hastalarla ilgili bilgiler mutlaka Acil Servis Gözlem ve Konsültasyon Formu na kayıt edilir.
 • Muayenesi biten hastaların kullanması gereken ilaçları E-Reçete yazılır. İstirahat gereken durumlarda Rapor Formu doldurulur ve bilgiler hastanın gözlem formuna işlenir.
  • Görüntüleme ve Laboratuvar Hizmetleri ve Tanı Süreci
 • Tetkik ve röntgenler hastaya bilgisayar üzerinden işlenir. Röntgene gidecek hasta yaşlı ve yürüyemeyecek durumda ise tekerlekli sandalye ya da durumu daha da ağır ise sedye ile sağlık personeli eşliğinde radyoloji birimine alınır.
 • Laboratuvar tetkiki hastadan istenmişse, hastanın kanı Barkotlu tüplere sağlık personeli tarafından Kimlik doğrulama yapılarak alınır.
 • Tetkik sonuçlarının çıkma süreleri hakkında Hasta/Hasta yakını bilgilendirilir. Tetkiklerin belirlenen süreçte çıkmayacak olması veya problemin kısa zamnda giderilememesi durumunda Tetkikler bir başka kuruma gönderilir Hasta ve Hasta yakını gecikme nedenleri ve gecikme süresi hakkında bilgilendirilir.
  • Konsültasyon Süreci:
 • Eğer hastayı uzman hekimin görmesi gerekiyorsa, bilgisayar üzerinden ilgili modül ve telefonla ilgili uzman hekim çağırılır.
 • Uzman hekim hastayı değerlendirdikten sonra sevk veya yatış işlemine karar verebilir. Yatışına karar verilen hastanın yatış işlemleri yapılır, sevkine karar verilen hastanın sevk işlemleri yapılır.
 • Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında konsültasyon talebi olması durumunda nöbetçi acil servis doktoru tarafından, Uzman Doktor telefonla aranarak konsültasyon çağrısı yapılır.
 • Görüşme sonrasında Konsültan hekimin vermiş olduğu sözel tedavi Konsültan hekim gelene kadar başlatılır.Sözel order süreci ‘Sözel Order Talimatı’na göre yapılarak kayıt altına alınır.
 • Konsültan hekim çağrılma ve geliş süreleri Hasta kayıt görevlisi tarafından sisteme kaydedilir.
 • Hastanın takibinden sorumlu acil doktoru hasta hakkında gerekli bilgiyi konsültan hekimine
 • Konsültasyon istemi ve cevabı; net, anlaşılır bir tarzda ve okunaklı bir şekilde yazılı olarak yapılır.
 • Konsültasyon cevabında hastaya verilecek tedavi, takip süresi, yatış veya taburculuk önerisi açık bir şekilde konsültasyon formunda
 • Takip süresi uzayan veya yatış önerilen hastalar, ilgili branş tarafından yatırılmak zorundadır. İleri tetkik ve tedavi gerekli ise Konsültan hekim hastayı başka bir sağlık kurumuna sevk eder.Sevk edilen sağlık kuruluşu ile irtibata geçilerek hasta hakkında genel bilgi ilgili hekime verilir.
 • Çoklu travmalı hastalar, ilk müdahalesi tamamlandıktan sonra İleri tetkik ve tedavi gerektiren hastalar başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilir.Sev gerektirmeyen hastalar ilgili hekim tarafından yatışı yapılarak tedavisine devam edilir.
 • Düzenli aralıklarla acil servis sorumluları ve hasta konsülte edilen klinik sorumlularının, 4 ayda bir olmak üzere yılda 3 kez katıldığı toplantılar düzenlenir ve bu toplantı tutanakları kayıt altına alınır.

SEVK, YATIŞ VE TABURCU SÜREÇLERİ

Sevk işlemi:

 • Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu hastanemiz bünyesinde çözülecektir.
 • Konsültan hekim ve Acil sorumlu hekimi gerekli tetkik ve tedavi sonrasında İleri tetkik için hasta sevk kararı vermiş ise 112 komuta merkezi aranarak sevk işlem süreci başlatılır.

 

 • Muayene sonucu hastanın sevkine karar verilmişse, doktor tarafından 112 komuta kontrol merkezi aranır hangi hastanelerde boş yatak olduğu sorgulanır tesbit adilen hastane ilgili branş doktoru aranır. Hasta hakkında bilgi verilir. 112 komuta kontrol merkezi doktoru tarafından yapılan yönlendirme sonrası, hastanın durumuna göre ve doktorun direktifine göre hastanenin ambulansı ile ,ambulans görevde ise 112 Ambulansı ile sevk edilir. Sevkine karar verilen hastanın epikrizi doktor tarafından hazırlanır ve sevk doldurularak imzalanır.
 • Hastanın durumuna göre nakil esnasında hastayı takip edecek personel doktor tarafından belirlenir. Sevk işlemi hastanın sevk edilen hastaneye teslim edilmesi ve nakil evrakının düzenlenmesi ile tamamlanmış
 • Sevk mümkün değilse, (ambulans yoksa doğal afet durumu mevcutsa, sevk edilecek uygun hastane yoksa) hasta müşahedede tutulmaya devam Bu esnada uygun görülen tedavisi order doğrultusunda hemşire tarafından uygulanır ve kayıt altına alınır. Gönderileceği kurumla irtibatı acil hekimi sağlar
 • Ayaktan ya da ambulansla sevk edilen tüm hastalar yeterli bilgi içeren Hasta Sevk Formu ile gönderilir.

Hasta Yatış İşlemi:

 • Hastanın yatışına karar verildiyse, sekreter tarafından ilgili bölümün boş yatak durumu otomasyon üzerinden veya telefonla kontrol edilir.
 • Boş yatak olması durumunda yatış işlemi gerçekleştirilir. Boş yatak yoksa hastanın acil yatışı gerekmiyorsa daha sonra yatışı yapılmak üzere randevu verilerek evine gönderilir. Acil yatışı gerekiyorsa yatak boşalma durumuna göre hasta müşahedede bekletilir. Bu bekleme süresi Acil Servis Gözlem ve Konsültasyon Formuna gerekçesi ile birlikte kaydedilir. Bekleme süresi tahmin edilemiyor ve hasta yatırılarak tedavi edilecekse, en yakın sağlık kuruluşuna doktor tarafından sevk
 • Yatışına karar verilen hastanın müşahede gözlem formuna ve otomasyon sistemine yatış saati
 • Yatışına karar verilen hastalar sağlık personeli  eşliğinde, servise sedye veya tekerlekli sandalye ile gönderilir.gerekli durumlarda hekim eşlik eder.  Acilden servise gelen hastanın, servise kabul ediliş saati gözlem formuna

Taburcu süreci :

 • Hastanın tüm işlemleri bitirilerek gerekli durumlarda reçete verilerek acil poliklinikten çıkışı yapılır.

MÜŞAHEDE SÜRECİ:

 • Hastaların müşahede odasında kalma süreci en fazla 24 saattir, Hastanın 24 saatten fazla bekletilmemesi gerekir. Müşahede odasında kaldığı süre içinde yapılan tedaviye olumlu cevap alındığı takdirde hemen taburcu edilmesine, yapılan takip ve tedavi sonucu yatarak tedavi edilmesi gerekiyorsa ilgili kliniğe hemen yatışının yapılmasına veya başka bir hastaneye bekletilmeden hemen sevkinin yapılmasına dikkat
 • Hastanın müşahede odasında kaldığı sürece Acil Servis Gözlem formu Doktor, hastaya uygulanacak ilacın adını uygulama yolunu, miktarını ve saatini kısaltma yapmadan tam olarak gözlem formuna yazar, uygulanacak tedavinin altına kaşesini basar ve imzasını atar.
 • Hemşire doktorun yazdığı tedaviye uygun olarak, yaptığı her tedavinin adı, uygulama yolu, uygulama, dozu, miktarı ve uygulama saatini yazarak altına adını-soyadını yazarak
 • Takibi yapılan tüm tansiyon, nabız, ateş, solunum, akş, değerler ile hastaya ait tüm önemli notlar hasta gözlem formuna yazılır ve otomasyon girişleri yapılır.
 • Hastanın müşahede de kalış süresi oranını hesaplamak, kontrol etmek için müşahedeye yatan her hastanın yatış ve çıkış saatleri otomasyona kayıt

.HASTA VE YAKINININ BİLGİLENDİRİLMESİ

 • Acil Serviste hastaya ve yakınlarına yapılacak bilgilendirmeler öncelikle doktor tarafından yapılır. Doktorun direktifiyle acil servis nöbetçi sağlık personeli tarafından hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapılabilir Acil servis taburculuk ve bilgilendirme formu

ZEHİRLENME VAKALARI

 • Zehirlenen hastaya yaklaşımda “zehri değil hastayı tedavi et” ilkesi temeli oluşturmaktadır. Tüm zehirlenmeler adli olgulardır.
 • Öncelikle hastanın vital fonksiyonlarının stabilize edilmesi sağlanır.
 • Zehirlenme tanısı kesin veya olası her hastadan ve yakınlarından ayrıntılı olarak ne zaman, nerede ve ne miktarda toksik madde aldığı saptanır.
 • Elde edilen bilgilerle 114 ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE danışılır.
 • Komada olan veya konvülsiyon geçiren hastalar, öğürme refleksi kaybolanlar, korovoziv madde ve hidrokarbonlarla zehirlenenler ve pıhtılaşma bozukluğu olanlar
 • Zehirlenen kişilere 1 gr / kg olacak şekilde aktif kömür
 • Lityum zehirlenmesi olan hastalara aktif kömür
 • Yapılan işlemler doktor tarafından forma kaydedilir, ertesi gün Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.
 • Adli Vakalar için Adli Vaka Defteri kullanılır.
 • Ex olan hastalar için cenaze Morg Defteri’ne kaydı yapılır, teslim eden ve teslim alanın imzası alınır.

ADLİ VAKALAR SÜRECİ:

 • Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vakalarda, bir suçun işlendiğine dair bir belirti ile karşılaşması halinde TÜRK CEZA KANUNU’ nun ilgili maddesi gereği gecikmeksizin Cumhuriyet savcılığına veya adli kolluğa haber verilmesi zorunludur. Ayrıca yaralı ve cesetten çıkarılan delil niteliğine haiz eşyanın adli makamlara aynen ve gecikmeksizin teslimi
 • Muayene sonrasında adli olduğu saptanan hastalar için hemen adli işlemlere geçilir. Adli vakalar hastanenin kendi otomasyon kayıtları dışında Adli Rapor Formu tutularak takip edilir. Ayrıca hâkim, mahkeme cumhuriyet savcılığı yada kolluk görevlilerince gönderilen vakalarda bu çerçevede değerlendirilir.
 • Genel adli vakaların giriş, takip ve sonlandırılmasından acil hekimi ve tıbbi sekreteri
 • Hasta adli bir olaydan dolayı gelmişse, ilgili kolluk kuvveti aranır.
 • Hastanın geliş saati, kimlik bilgileri, geliş nedeni bilgisayara ve Adli Nöbet Defterine nöbetçi sekreter tarafından işlenir. Muayenesi tamamlanan hastaya doktor tarafından Adli Rapor Formu
 • Adli Vaka dosyaları arşivlenir.
 • Adli vakalarda (trafik kazası, ölü bulunanlar, yaralananlar, vb.) ex’e hiç dokunulmadan morga kaldırılır. Savcının talimatı beklenir.
 • İntihar vakalarında Adli Rapor Formu veya Zehirlenme Formu doldurularak gerekli kayıtlar ve bildirimler yapılır.

Acil servise ambulans aracılığıyla gelen hastalara müdaheleye ilişkin planlama

 • Acil servisin çalışanlarının bilgisi dahilinde ambulans ile hasta geliyor ise hastanın genel bilgileri alınarak müdahale için gerekli tüm malzemeler hazır bulundurulur.
 • Acil servis çalışanlarının bilgisi haricinde ambulans ile hasta gelmiş ise triaj kuralları çerçevesinde işlem yapılır

4.13.ACİL SAĞLIK HİZMETİNDE DİĞER KURUM Ve KURULUŞLARLA KOORDİNASYON:

Hasta Kabulünde koordinasyon:

 • 112 Komuta merkezi ; ilgili hekim ile görüşerek hasta bilgilerini sözel olarak verir.
 • Verilen sözel bilgiler doğrultusunda acil serviste hazırlıklar yapılarak hasta beklenir.

Hasta sevk koordinasyonu:

 • Sevk kararı Acil hekimi ve Uzman hekim tarafından değerlendirme sonucu verilir.
 • İleri tetkik için sevk kararı verilen hasta için 112 komuta merkezi ile iletişime geçilir.
 • Sevk edilecek hastanın bilgileri 112 komuta merkezine aktarılarak uygun sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanır.
 • 112 komuta merkezi hastanın sevk edileceği sağlık kuruluşunu belirler ve ilgili kurum ile iletişime geçerek hasta bilgilerini aktarır.

Kimliği belirlenemeyen hasta koordinasyonu:

 • Bilinci kapalı ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan hastaların tedavi süreci başlatılır.
 • Hastanemiz sınırları içerisinde bulunan en yakın genel kolluk kuvvetlerine bilgi verilir.
 • Gelen genel kolluk kuvvetlerine hastanın nereden geldiği,kimin getirdiği vb. bilgiler verilerek hasta kimliğinin tespit çalışmalarının başlatılması sağlanır
 • ACİL SERVİSTE RİSK YÖNETİMİ

Acil Servis biriminde belirlenen Risler

 • Sözel Şiddet
 • Fiziksel Şiddet
 • Enfeksiyon Riski
 • Erogonomik Riskler

Belirlenen riskler için“ACİL SERVİS ÇALIŞAN RİSK ANALİZİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI/PROGRAMI”doğrultusunda önlemler alınır.

EX-DUHUL İŞLEMLERİ:

 • Hastanemiz Acil Servisine ex-duhul olarak gelen vakalar Acil Servis Protokol Defterine kaydedilir, gerekli evraklar düzenlenir ve yakınlarına teslim Adli vakalar ise savcılığa haber verilerek morgda bekletilir.
 • Hastanın dosyasına ex notu doktor tarafından yazılır.
 • Ex yakını , ex,in nüfus cüzdanı ile müracaat eder ve MERNİS TUTANAĞI düzenlenir ve tutanağın 2 nüshası ile birlikte nüfus müdürlüğüne gönderilir.
 • Ölü yakını, gömme izin belgesi ile morga giderek “Morg Kayıt Defteri” ne ölüm kaydını yaptırır. Ölü yakınının adı soyadı yazılır, imzası alınarak cenaze teslim
 • Acil Serviste ya da Yataklı Servislerde adli vaka durum tespiti yapılan hastalar, ex olursa ölü yakınlarına teslim edilmeden morga alınıp savcılığa haber verilir. Defin ruhsatı savcılık tarafından
 • Tedavi sırasında ex olan ya da ölü duhul olarak gelenler sahipsiz ise bir süre morgda bekletilir.
 • Diğer hallerde:
 • Hastanemiz Acil Servisine ex-duhul olarak gelen vakalar , gerekli evraklar düzenlenir ve yakınlarına teslim edilir. Adli vakalar ise savcılığa haber verilerek morgda bekletilir”ÖLÜM HALİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER TALİMATI”ne göre hareket edilir.

 

 Güvenlik

Acil servis girişinde 24 saat güvenlik hizmeti sunulmaktadır.Çalışma kıyafetleri ile ve mesai saatlerine göre çalışırlar.

Tetkik / Röntgen:

 • Tetkik ve röntgenler hastaya bilgisayar üzerinden işlenir. Röntgene çıkacak hasta görevli personel veya hemşire nezaretinde, çekim odasına alınır.
 • Laboratuvar tetkiki hastadan istenmişse, hastanın kanı sağlık personeli tarafından ilgili tüplere alınarak üzerine barkodu yapıştırıldıktan sonra kan taşıma çantası ile yardımcı personel aracılığıyla laboratuvara gönderilir.
 • EKG: Hastaya EKG istenmişse, EKG Cihazı hastanın yanına taşınır. Nöbetçi Doktor, acil durumda diğer sağlık personeli tarafından hastanın EKG si çekilir.